Zienswijze herindelingsontwerp

Nadat de colleges van B en W het herindelingsontwerp en het bestuurlijk akkoord hebben vastgesteld, nemen de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hierover op [datum] een besluit. U kunt het herindelingsontwerp ook inzien en uw mening geven.

Een gemeentelijke herindeling wordt door de wetgever vastgesteld in een formele wet. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan daarvoor een wetsvoorstel in procedure brengen. Dit is geregeld in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi).

Herindelingsadvies

Een herindeling kan ook op initiatief van gemeenten plaatsvinden, zoals in dit geval. Gemeenten kunnen daartoe een advies uitbrengen aan de minister van BZK. Dat gebeurt in een zogenoemd herindelingsadvies. In het herindelingsadvies wordt beschreven waarom de herindeling noodzakelijk is, welke stappen er worden gezet om te komen tot de herindeling en hoe bewoners en andere partijen hierbij zijn betrokken.

Om tot een herindelingsadvies te komen, moeten de betrokken gemeenteraden eerst een herindelingsontwerp vaststellen. Dat is een ontwerp van het herindelingsadvies. Het herindelingsontwerp wordt volgens de Wet arhi acht weken ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen die dat wil zijn mening over het herindelingsontwerp geven.

Terinzagelegging herindelingsontwerp

Het herindelingsontwerp van Amsterdam en Weesp ligt van 6 februari 2020 tot 3 april 2020 ter inzage.

  • Bekijk hier de digitale versie van het herindelingsontwerp [link naar het herindelingsontwerp]

U kunt een papieren versie van het document inzien op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden):

Zienswijze

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. Dit heet een 'zienswijze'.

In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom. U richt een zienswijze aan het college van B en W van de gemeente waar u woont. Noteer hierbij de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats. Deze informatie is verplicht en wordt gebruikt voor de administratieve verwerking. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota.

Zienswijze beoordelen

De colleges van B en W van Amsterdam en Weesp beoordelen de zienswijzen en stellen een reactienota op. In deze reactienota geven de collegeleden een reactie op alle ingediende zienswijzen. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. De reactienota wordt niet aan u persoonlijk verstuurd, maar te zijner tijd op deze website geplaatst.

Zienswijze indienen

Online

U kunt uw zienswijze online versturen via het online formulier [link naar formulier]. U kunt uw zienswijze ook mailen naar zienswijze@amsterdamweesp.nl.

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van burgemeester en wethouders:

Gemeente Weesp
t.a.v. het college van B en W
o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp
Stadhuis
Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Gemeente Amsterdam
t.a.v. het college van B en W
o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp
Stadhuis
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Mondeling

Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via telefoonnummer 14020. Om een mondelinge zienswijze te doen voert u een gesprek met een medewerker van de gemeente. Deze medewerker noteert uw zienswijze. Deze wordt vervolgens meegenomen in de reactienota. Tijdens het gesprek wordt geen inhoudelijke reactie gegeven.

Vervolgstappen

De colleges van B en W van beide gemeenten zullen de binnengekomen zienswijzen op het herindelingsontwerp beoordelen en verwerken in het herindelingsadvies. Dit advies leggen zij weer voor aan de beide gemeenteraden met een reactienota waarin hun reacties staan op de zienswijzen. Naar verwachting zullen de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp het herindelingsadvies in het voorjaar van 2020 behandelen.

Daarna moeten nog meer stappen worden gezet om te komen tot een herindeling in 2022.

  • Tijdspad gemeentelijke herindeling Amsterdam en Weesp