Wonen

Belangrijke vragen over woonruimteverdeling en vakantieverhuur

Na de fusie met de gemeente Amsterdam verandert er het een en ander in Weesp op het gebied van wonen en het verhuren van je woning. Over veel onderwerpen word je dit jaar geïnformeerd. We zetten nu alvast vier belangrijke dingen op een rij, die snel na de fusie gaan spelen.

Wat verandert er bij het vinden van een sociale huurwoning in Weesp na de fusie met Amsterdam?

Volgend jaar verandert er al het een en ander bij het zoeken en vinden van een sociale huurwoning.

Vanaf 24 maart 2022 tot en met 31 december 2022 geldt een overgangssituatie voor Weespers. Weespers kunnen dan nog niet reageren op woningen in Amsterdam en voor de regio Gooi en Vechtstreek geldt dat Weespers woningzoekenden van buiten de regio zijn geworden.

Tot 01 januari 2023 worden sociale huurwoningen in Weesp aangeboden via WoningNet Gooi en Vechtstreek. Vanaf 1 januari 2023 gaat Weesp automatisch over naar Woningnet van de regio Amsterdam. Per situatie leest u hier wat de overgangsperiode vanaf 24 maart 2022 betekent.

U bent een inwoner van Weesp als u ten minste 1 jaar in Weesp heeft gewoond.

Wat gebeurt er met je inschrijving bij Woningnet Gooi en Vechtstreek?

Vanaf 24 maart start een overgangsperiode voor Weespers. Alle mensen die staan ingeschreven bij Woningnet Gooi- en Vechtstreek behouden hun inschrijving. Tot 1 januari 2023 moeten woningzoekenden in Weesp nog gebruik maken van WoningNet Gooi en Vechtstreek om een sociale huurwoning te bemachtigen. Per 1 januari van het volgende jaar (2023) krijgen alle ingeschreven Weespers automatisch een account bij Woningnet Amsterdam Amstelland. Hun account bij WoningNet Gooi en Vechtstreek loopt ook door.

Als u geen account meer wilt bij de regio Gooi en Vechtstreek, dan moet u zelf per 1 januari 2023 uw inschrijving opzeggen bij WoningNet Gooi en Vechtstreek. Let op: beëindig uw inschrijving niet eerder dan 1 januari 2023. Alleen mensen met een inschrijving bij WoningNet Gooi en Vechtstreek krijgen automatisch een account bij Woningnet Amsterdam.

U bent een inwoner van Weesp als u ten minste 1 jaar in Weesp heeft gewoond.

Wat zijn mijn rechten bij Woningnet Gooi en Vechtstreek na 24 maart?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt bij Woningnet Gooi en Vechtstreek meer informatie vinden. Als u in Weesp woont en u zoekt een sociale huurwoning in Weesp, dan geldt dat het grootste deel van de sociale huurwoningen in Weesp naar Weespers gaat.

Wat gebeurt er met uw account bij de regio Gooi en Vechtstreek na 24 maart 2022?

Vanaf 24 maart start een overgangsperiode voor Weespers. Alle mensen die staan ingeschreven bij Woningnet Gooi- en Vechtstreek behouden hun inschrijving. Tot 1 januari 2023 moeten woningzoekenden in Weesp nog gebruik maken van WoningNet Gooi en Vechtstreek om een sociale huurwoning te bemachtigen. Per 1 januari van het volgende jaar (2023) krijgen alle ingeschreven Weespers automatisch een account bij Woningnet Amsterdam Amstelland. Hun account bij WoningNet Gooi en Vechtstreek loopt ook door.

Als u geen account meer wilt bij de regio Gooi en Vechtstreek, dan moet u zelf per 1 januari 2023 uw inschrijving opzeggen bij WoningNet Gooi en Vechtstreek. Let op: beëindig uw inschrijving niet eerder dan 1 januari 2023. Alleen mensen met een inschrijving bij WoningNet Gooi en Vechtstreek krijgen automatisch een account bij Woningnet Amsterdam.

U bent een inwoner van Weesp als u ten minste 1 jaar in Weesp heeft gewoond.

Hoe zit het precies met de opgebouwde zoekwaarde?

Van Weespers die vanaf 2011 een woning hebben geaccepteerd en zich daarna opnieuw hebben ingeschreven bij Woningnet Gooi &Vechtstreek en die in een sociale huurwoning in Weesp wonen, wordt door de gemeenten in Gooi & Vechtstreek een deel van de zoekwaarde niet meer erkend voor een woning in Gooi & Vechtstreek. Dat betekent dat een woningzoekende lager op de lijst in Gooi&Vechtstreek kan komen te staan. Hoe dat precies uitkomt, hangt af van ieders persoonlijke situatie. Voor vragen over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met Woningnet Gooi & Vechtstreek via www.woningnetgooienvechtstreek.nl of bellen met op 088 - 123 15 00 (lokaal tarief).

Voor alle Weesper ingeschrevenen geldt dat de opgebouwde zoekwaarde volledig geldig blijft voor een woning in Weesp, en vanaf 2023 ook in Amsterdam.

Hulp nodig bij het zoeken naar een sociale huurwoning buiten Weesp, binnen de regio Gooi en Vechtstreek?

Ervaart u deze periode problemen met het zoeken van een sociale huurwoning buiten Weesp maar binnen de regio Gooi en Vechtstreek? Stichting! WOON kan u dan helpen.! WOON is een stichting die gratis hulp en advies biedt aan huurders in Amsterdam. Ze hebben altijd het belang van bewoners voorop staan. U kunt !WOON mailen (zuidoost@wooninfo.nl) of bellen 020-5230170.

Welke veranderingen zijn er bij het vinden van een sociale huurwoning in Weesp na de fusie met Amsterdam?

Aanstaande 24 maart 2022 is de bestuurlijke fusie tussen Weesp en Amsterdam een feit. Dat betekent dat er sommige dingen veranderen voor Weespers. Dit jaar verandert er al het een en ander bij het zoeken en vinden van een sociale huurwoning.

Vanaf 24 maart 2022 tot en met 31 december 2022 geldt een overgangssituatie voor Weespers. Weespers kunnen dan nog niet reageren op woningen in Amsterdam en voor de regio Gooi en Vechtstreek geldt dat Weespers woningzoekenden van buiten de regio zijn geworden.

Tot 1 januari 2023 worden sociale huurwoningen in Weesp aangeboden via WoningNet Gooi en Vechtstreek. Vanaf 1 januari 2023 gaat Weesp automatisch over naar Woningnet van de regio Amsterdam. Per situatie leest u hier wat de overgangsperiode vanaf 24 maart 2022 betekent.

U bent een inwoner van Weesp als u ten minste 1 jaar in Weesp heeft gewoond.

Hoe werkt het aanvragen van urgentie voor Weesp?

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een urgentieverklaring te krijgen. Met deze verklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar sociale huurwoningen in Weesp in WoningNet Gooi en Vechtstreek. U moet zijn ingeschreven bij WoningNet Gooi en Vechtstreek (vanaf 1 januari 2023 zal de urgentieverlening overgaan naar Woningnet Amsterdam).

De gemeente geeft alleen een urgentie indien u vanwege een noodsituatie direct of binnen 3 maanden een woning nodig heeft om ernstige schade voor het welzijn van u of leden van uw huishouden te voorkomen. Het gaat dus om schade die samenhangt met de woonsituatie.

Adviesgesprek

Zoekt u een woning in de voormalige gemeente Weesp en denkt u in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring? Lees dan de voorwaarden in hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek. Denkt u na het lezen van de Huisvestingsverordening dat u in aanmerking komt, dan maakt u een afspraak voor een adviesgesprek met mevrouw C. de Bruin, C.de.Bruin@amsterdam.nl. Aan het eind van het adviesgesprek hoort u of het zin heeft om urgentie aan te vragen. U beslist zelf of u wel of niet een urgentie aanvraagt.

Behandelkosten

Het Team Urgentieverlening van de gemeente Amsterdam neemt uw aanvraag pas in behandeling, nadat u € 75,00 behandelkosten heeft betaald en het aanvraagformulier heeft verzonden. Het Team Urgentieverlening beoordeelt of u voor urgentie in aanmerking komt en adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het te nemen besluit.

Meer informatie

U kunt voor informatie en advies over een urgentieverklaring bellen naar het klantcontactcentrum 14020.

Geldigheid

Het hebben van een urgentieverklaring betekent dat u 3 maanden lang voorrang hebt bij het zoeken naar een woning in Weesp.

Welke woningen?

WoningNet Gooi & Vecht regelt tot 1 januari 2023 in de voormalige gemeente Weesp de toewijzing van sociale huurwoningen. Met uw urgentieverklaring kunt u in WoningNet zoeken naar een woning in Weesp. U hebt voorrang op een beperkt aantal woningen in Weesp. Voor een aantal woningen is de gezinssamenstelling van belang. Dat leest u in de woningadvertentie.

Welke urgentievoorwaarden gelden er?

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder, heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft op wettelijke basis in Nederland.
 • Het inkomen van u samen met uw eventuele partner is niet hoger dan € 51.199 per jaar (prijspeil 2021).
 • U bent ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet Gooi en Vechtstreek en u schrijft in op alle bij uw huishouden passende woningaanbiedingen in de voormalige gemeente Weesp.
 • U heeft er alles aan gedaan om uw woonprobleem te voorkomen en op te lossen, maar dat is niet gelukt.
 • Uw woonprobleem valt onder één van de urgentiecriteria uit de Huisvestingsverordening Weesp. U voldoet ook aan de voorwaarden die daarbij gelden.
 • U staat langer dan 12 maanden ingeschreven in de Basisadministratie van de voormalige gemeente Weesp. Als u buiten Weesp woont, kunt u aantonen dat u een economische of maatschappelijke binding aan Weesp heeft en dat uw woonprobleem alleen maar in Weesp kan worden opgelost.

Let op: het inwonen bij ouders of anderen is op zich geen reden voor urgentie voor een zelfstandige woning. Datzelfde geldt wanneer u op kamers woont.

Voorbeeldsituaties

Een urgentieverklaring is er alleen voor noodgevallen. Hieronder staan een paar voorbeelden. Deze lijst is niet volledig.

Bijvoorbeeld:

 • Bij een ca­la­mi­teit of brand is uw huis blijvend on­be­woon­baar is.
 • Door een ern­stig me­disch pro­bleem moet u snel ver­hui­zen naar een an­de­re zelf­stan­di­ge wo­ning.
 • Vanwege geweld of reële bedreiging met geweld kunt u redelijkerwijs niet langer in uw huidige woning blijven. U heeft een ver­kla­ring van de po­li­tie dat u niet lan­ger vei­lig in uw huis kunt blij­ven.
 • Na een echt­schei­ding komt u samen met uw kin­de­ren op straat te staan. U krijgt al­leen een ur­gen­tie als u de wo­ning bij de rech­ter hebt opgeëist en de rech­ter uw ver­zoek heeft af­ge­we­zen.
 • U dreigt met uw kin­de­ren uit huis te wor­den ge­zet, om­dat u door om­stan­dig­he­den bui­ten uw schuld onverwacht de woon­las­ten niet meer kunt be­ta­len.

U krijgt onder andere géén urgentieverklaring

 • Als u uw wo­ning te klein vindt.
 • Als u gaat schei­den en geen kin­de­ren hebt, of niet de zorg over kin­de­ren.
 • Als u voor uw werk moet ver­hui­zen naar de re­gio Am­ster­dam.
 • Als u een me­di­sche be­han­de­ling on­der­gaat in een Am­ster­dams zie­ken­huis.

Wat zijn de urgentiegronden?

(Dreigende) dakloosheid

U dreigt binnenkort en buiten uw schuld om dakloos te raken. Let op: u krijgt geen urgentie indien u:

 • dakloos dreigt te worden vanwege een huurschuld, overlast, vervuiling van de woning en/of woonfraude.
 • vooraf wist dat u de huidige woning na een bepaalde tijd moest verlaten.

Financiële problematiek

U kunt door onvoorziene problemen de woonlasten van uw huidige huur- of koopwoning niet meer betalen. Die problemen zijn buiten uw schuld ontstaan en er is geen andere financiële oplossing mogelijk, zoals huurtoeslag of een woonkostentoeslag.

Medische problematiek

U of een van uw gezinsleden hebt ernstige medische klachten. De woonsituatie heeft een negatieve invloed op deze klachten. Binnen de bestaande woonsituatie is geen oplossing mogelijk.

Scheiding met kinderen

U gaat scheiden of hebt een verbroken relatie en de zorg voor minderjarige kinderen. U hebt er alles aan gedaan om (tijdelijk) in de woning te blijven. De andere ouder kan de kinderen niet of niet tijdelijk opvangen.

Woont u in een sociale huurwoning en blijven de kinderen voornamelijk bij u? Dan moet u aantonen dat u het (tijdelijke) gebruik van de woning hebt geclaimd in de scheidingsprocedure. Woont u in een koopwoning of te dure woning? Dan kunt u in elk geval het tijdelijke gebruik van de woning claimen, bijvoorbeeld een half jaar. Let op: Het hebben van een co-ouderschap is geen reden voor een urgentie.

Inwonend met kinderen

U bent met één of meer minderjarige kinderen twee jaar of langer inwonend bij anderen in onze regio. U hebt in die twee jaar gereageerd op alle passende woningaanbiedingen in de hele regio.

Mantelzorg

U geeft of ontvangt mantelzorg in één van de regiogemeenten en u woont buiten de regio. Mantelzorg is doorgaans langdurig en/of intensief en gaat verder dan de gebruikelijke hulp van huisgenoten onderling. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

Geweld of bedreiging

U hebt te maken gekregen met geweld of ernstige bedreigingen waardoor u in alle redelijkheid niet langer in uw woning kunt blijven wonen. U hebt geen tijdelijke andere oplossing.

U moet het geweld of de bedreiging kunnen aantonen, bijvoorbeeld door een aangifte bij de politie.

Blijf van mijn lijf huis

U verblijft in een instelling voor mishandelde personen zoals een Blijf van mijn lijf huis

Uitstroom zorginstelling

U woont ten minste één jaar op basis van de Wet Maatschappelijke opvang in een instelling in een gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek en u kunt – mogelijk met begeleiding - weer zelfstandig wonen.

U hebt tijdens het verblijf in de instelling gedurende een jaar voldoende gereageerd op woningen in WoningNet, maar kwam niet in aanmerking voor een woning. De instelling stuurt een advies mee over de benodigde begeleiding als u zelfstandig gaat wonen.

Calamiteit

Uw woning is blijvend onbewoonbaar door een calamiteit, bijvoorbeeld brand. Herstel is niet mogelijk en u kunt bijvoorbeeld niet via een verzekering tijdelijke woonruimte krijgen.

Heeft u een bed en breakfast (B&B) in uw woning? Meld u nu

In Amsterdam gelden regels voor het verhuren van een deel van uw woning aan toeristen. Per 1 juli 2023, dus volgend jaar, gelden de regels voor B&B ook voor Weesp. Eén van die regels is dat u dan moet beschikken over een B&B-vergunning. U kunt nu alvast actie ondernemen om straks zeker te zijn van het krijgen van die vergunning.

Verhuurt u uw woning weleens via bijvoorbeeld Airbnb?

Bij vakantieverhuur verhuurt u uw hele woning af en toe aan toeristen in de tijd dat uzelf met vakantie bent. Vanaf 1 juli 2023 moet u dan voldoen aan de regels van de gemeente Amsterdam voor vakantieverhuur. Die regels zijn anders dan nu in Weesp. Zo moet u een vergunning aanvragen.

Vanaf 1 januari 2023 een registratienummer aanvragen

Of u nu verhuurt als B&B of als vakantieverhuur, u moet altijd een registratienummer vermelden bij uw aanbod, of dat nu een advertentie is op een verhuurplatform of ergens anders. Dat moet ook als u nog geen gasten hebt gehad. Ook deze verplichting gaat vanaf 1 juli 2023 gelden. Lees meer over het aanvragen van een registratienummer.

Geldt de opkoopbescherming ook in Weesp?

Het is de bedoeling dat de opkoopbescherming ook voor Weesp gaat gelden. Dat is met ingang van 1 januari 2023. Hoe dat er precies uit gaat zien, hoort u begin mei.

Vragen?

Heeft u vragen over de overgangsregeling? Dan kunt u bellen met: 14020. Als u andere vragen heeft, kunt kijken op: woningnetgooienvechtstreek.nl.