Algemeen

Wat verandert er voor Weespers?

De stad Weesp blijft na de fusie bestaan.
Door de fusie gaat de manier waarop Weesp werkt in sommige gevallen wel veranderen.  Als inwoner van Weesp krijgt u toegang tot een grote, professionele en flexibele organisatie met een breder aanbod van dienstverlening. Dit heeft voordelen, maar kan in het begin even wennen zijn.

Doordat Weesp onderdeel uitmaakt van een grote organisatie, is er ook sprake van continuïteit in de dienstverlening. Als een ambtenaar afwezig is, wordt er gezorgd voor vervanging. De keerzijde is dat in sommige gevallen de werkwijze zoals u dat gewend was, kan veranderen. Misschien krijgt u te maken met een andere contactpersoon of kunt u voor informatie terecht bij een ander loket.

Veel zaken veranderen ook niet. De dagelijkse dienstverlening van en in de gemeente, zoals de jeugdgezondheidszorg, het ophalen van afval en het stadskantoor voor uw paspoort of rijbewijs, blijft dichtbij huis georganiseerd.

Blijft Weesp straks als stad wel bestaan? (Bebording, adressering, telefoonnummer, enz.)

Ja, Weesp behoudt haar stadsrechten en vormt samen met Driemond het stadsgebied Weesp. De naam Weesp blijft voor het gebied dus bestaan. In de adressering verandert niets en ook het kengetal blijft ongewijzigd.

Hoe kom ik in contact met het Stadsgebied Weesp?

De contactinformatie van stadsgebied Weesp is te vinden op amsterdam.nl/contact. Hier vindt u onder andere informatie over het maken van een afspraak en de adresgegevens van het stadsloket.

Houdt het stadhuis van Weesp na de herindeling een publieke functie?

Ja, het stadhuis van Weesp, het “Huis van Weesp”, blijft behouden en krijgt een maatschappelijke en culturele functie, gericht op leefbaarheid en de gemeenschap van Weesp. De collectie van de gemeente Weesp blijft daarin behouden.

Ga ik door de fusie meer gemeentebelasting betalen?

Vanaf 2022 gaat u Amsterdamse tarieven betalen. Dat betekent dat u voor sommige belastingen meer en voor andere belastingen minder gaat betalen dan u gewend bent. Alles bij elkaar is bijna iedereen goedkoper uit. De datum van de verandering verschilt per belasting:

  • Onroerendezaakbelastingen (OZB) is in Amsterdam 25 tot 40 procent lager
  • Rioolheffing voor huurders verdwijnt. U betaalt daardoor 213 euro minder belasting per jaar
  • Voor afvalstoffen betaalt u begin 2022 het Weesper tarief. Vanaf april 2022 betaalt u het Amsterdamse tarief dat per jaar ruim 100 euro hoger is.

Voor meer informatie zie amsterdam.nl/belastingenweesp

Waar kan ik terecht met meldingen overlast van bedrijven?

Per 1 januari 2022 valt Weesp binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Ervaart u overlast van een bedrijf, zoals geluid, geur, trillingen of stof? Of vermoedt u bodem-, lucht- of waterverontreiniging door een bedrijf? Meld dit via het formulier op odnzkg.nl. Daar vindt u ook meer informatie. Stadsdeel Zuidoost houdt ook bij een deel van de bedrijven toezicht. Het gaat dan om (milieu)toetsing en (milieu)toezicht bij bijvoorbeeld horeca inrichtingen en het opsporen van milieudelicten.

Verandert de afvalinzameling door de fusie met Amsterdam?

De Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) blijft voorlopig het afval in Weesp inzamelen. Wat wel verandert is dat op achttien locaties in het centrumgebied begin 2022 onder­grondse afvalcontainers komen. De komst van de containers staat los van de fusie met Amsterdam en is het gevolg regionaal beleid dat lang geleden is vastgesteld. Het college en de gemeenteraad van Weesp hebben besloten dit beleid voort te zetten.

Hoe gaat de bestuurlijke vertegenwoordiging van Weesp eruitzien?

Voor informatie over de bestuurscommissie  zie: Bestuurscommissie en Gebiedsgerichtwerken.