Vragen en antwoorden

Wat verandert er voor Weespers?

Door goede afspraken te maken in het bestuurlijk akkoord zorgen Amsterdam en Weesp ervoor dat de gemeentelijke samenvoeging zo min mogelijk ingrijpt in het dagelijks leven van de Weespers en dat het unieke karakter van Weesp behouden blijft. Door aan de ene kant Weespers toegang te bieden tot de goede voorzieningen van Amsterdam en aan de andere kant de eigenheid van Weesp te bewaken door een sterk gebiedsgerichte manier van werken, zal de samenhang tussen de beide gemeentes versterkt worden zonder dat het karakter van Weesp wordt aangetast. Hierbij zullen de couleur locale van Weesp en de mogelijkheden van de Weespers om invloed uit te oefenen op hun leefomgeving centraal staan.

Blijft het gemeenteloket van Weesp bestaan?

Ja. In Weesp blijft een fysiek stadsloket met het huidige productaanbod behouden. Wel kan een inwoner van Weesp na de gemeentelijke samenvoeging ook bij elk willekeurig stadsloket in Amsterdam binnenlopen om bijvoorbeeld zijn paspoort aan te vragen.

Houdt het stadhuis van Weesp na de herindeling een publieke functie?

Ja. Goede dienstverlening aan burgers, ondernemers, instellingen en bezoekers van Weesp staat centraal. Het stadhuis van Weesp, het “Huis van Weesp”, blijft behouden en krijgt een maatschappelijke en culturele functie, gericht op leefbaarheid en de gemeenschap van Weesp. De collectie van de gemeente Weesp blijft daarin behouden.

Hoe gaat de bestuurlijke vertegenwoordiging van Weesp eruit zien?

Om een goede vorm van nabijheid van bestuur voor de Weespers te realiseren in de periode na de gemeentelijke samenvoeging, spreken Weesp en Amsterdam het volgende af:

  • Weesp krijgt een gekozen volksvertegenwoordiging in de vorm van een bestuurscommissie, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen.
  • De bestuurscommissie voor Weesp kiest uit haar midden een dagelijks bestuur, die binnen de stedelijke (beleids)kaders van Amsterdam eigen afwegingen en keuzes kan maken. De taken en bevoegdheden worden binnen de wettelijke kaders afgestemd op de Weesper context.
  • De bestuurscommissie van Weesp kan beschikken over een eigen (buurt)budget.
  • Het dagelijks bestuur van Weesp heeft een directe samenwerkingslijn met een van de collegeleden van Amsterdam.
  • Onderzocht wordt of de gemeentelijke samenvoeging met Driemond tot één gebied mogelijk is. Consultatie van de inwoners en Dorpsraad van Driemond over de wenselijkheid is noodzakelijk.
  • Weesp (al dan niet samengevoegd met Driemond) wordt tijdelijk een ‘stadsgebied’ en sluit nog niet aan bij een stadsdeel.

Het uitgangspunt is dat dit een pilot is die na drie jaar geëvalueerd zal worden om te bezien of de gekozen systematiek werkbaar is en daarmee de belofte van nabijheid van bestuur voldoende is ingevuld. De resultaten van de evaluatie worden betrokken bij de bestuurlijke doorontwikkeling van de stad en de integratie van Weesp binnen het bestuurlijk stelsel van Amsterdam.

Krijgt Weesp na de herindeling hetzelfde toewijzingssysteem als Amsterdam voor wat betreft het onderwijs?

Amsterdam en Weesp stellen vast dat de schoolbesturen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs verantwoordelijk zijn voor het plaatsingsbeleid en dat de gemeente daarin een adviserende en faciliterende rol heeft. Amsterdam en Weesp hopen dat de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in Weesp hierover in overleg treden met de Amsterdamse scholen verenigd in de vereniging OSVO. Amsterdam en Weesp vinden het belangrijk dat de Weesper kinderen die trajecten volgen in het kader van het passend onderwijs en/of het onderwijskansenbeleid van Weesp geen last ondervinden van de gemeentelijke samenvoeging, en willen daarom garanderen dat bestaande trajecten doorgang vinden.

Krijgt Weesp na de herindeling hetzelfde toewijzingssysteem als Amsterdam voor wat betreft woningen?

Weesp en Amsterdam spreken af dat er voldoende aandacht is voor alle Weesper woningzoekenden. Dit doen zij door de Weespers te garanderen dat binnen de sociale woningvoorraad van Weesp de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning van vergelijkbare kwaliteit, omvang en prijs gelijk blijft (dus niet meer en niet minder) dan die welke gemiddeld in de afgelopen periode van vijf jaar voor die Weesper woningzoekende gold binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Deze garantie wordt geleidelijk in acht jaar afgebouwd voor toekomstige Weesper woningzoekenden.

Blijft Weesp straks als stad wel bestaan? (Bebording, adressering, telefoonnummer, enz.)

Weesp behoudt haar stadsrechten en wordt stadsgebied genoemd. De naam Weesp blijft voor het gebied bestaan. Na de gemeentelijke herindeling zal wel te merken zijn aan de bebording, adressering, telefoonnummers, enz. dat Weesp onderdeel is van de gemeente Amsterdam.