Veelgestelde vragen

Waarom gaan Weesp en Amsterdam samen?

Uit een onderzoek naar de eigen bestuurskracht heeft het bestuur van Weesp geconcludeerd dat het niet langer zelfstandig op een goede manier kan voldoen aan de wensen en ambities van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie. Doordat Amsterdam en Weesp met elkaar samen gaan, ontstaat een sterkere gemeente die een hogere kwaliteit van de dienstverlening kan aanbieden en minder kwetsbaar is. Ook is de nieuwe gemeente een krachtigere gesprekspartner voor instellingen, bedrijven en andere overheden.

Waarom gaat de gemeente Weesp samen met de gemeente Amsterdam en niet met de gemeente Gooise Meren?

Op 26 maart 2018 sprak de gemeenteraad van Weesp zich uit voor een samenvoeging met de gemeente Amsterdam. Dat besluit volgde op het referendum dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Weesp werd gehouden, waarbij 56,5% van de bewoners zich uitsprak voor een samenvoeging met Amsterdam. Bovendien delen Weesp en Amsterdam een lange historie. Niet alleen door de nabijheid en handel, maar sinds de zeventiende eeuw ook fysiek door de Weespertrekvaart. Daarbij is zowel Weesp als Amsterdam een waterrijke gemeente in een groen landschap en hebben beide te maken met de uitdagingen van een sterk groeiend bevolkingsaantal.

Is al definitief besloten dat Weesp bij Amsterdam komt?

In het herindelingsontwerp spreken de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp uit dat zij een herindeling van Amsterdam en Weesp wenselijk vinden. Na vaststelling van dat herindelingsontwerp door de beide gemeenteraden heeft iedereen gedurende acht weken (van 7 februari tot en met 3 april 2020) zijn mening kunnen geven via een zienswijze. Er zijn uiteindelijk 7 zienswijzen ingediend die geen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. De colleges van B en W van Amsterdam en Weesp hebben deze gebundeld, samengevat en voorzien van een reactie in een reactienota.  Het herindelingsadvies (PDF, 13 MB) is op respectievelijk 19 mei 2020 en 27 mei 2020 door de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp vastgesteld. Nu moet er nog een aantal stappen worden gezet om te komen tot een herindeling in 2022. Lees meer over die stappen en de verwachte planning in Herindeling: stap voor stap. Het formele besluit over een gemeentelijke herindeling wordt genomen door de wetgever (regering en parlement). Artikel 123 lid 1 van de Grondwet bepaalt namelijk dat gemeenten alleen bij wet kunnen worden opgeheven.

Wat is het verschil tussen een ambtelijke fusie en een herindeling?

Bij een ambtelijke fusie gaan er twee of meerdere gemeentelijke organisaties samen, maar deze behouden hun eigen bestuur, beleid en regelgeving. Elke gemeente heeft dan nog een eigen gemeenteraad en een eigen college van B en W. Op 1 juni 2019 heeft de ambtelijke fusie plaatsgevonden en zijn de ambtenaren van de gemeente Weesp in dienst gekomen bij de gemeente Amsterdam. Bij een gemeentelijke samenvoeging  (herindeling) gaan twee of meerdere gemeenten samen op in één nieuwe gemeente. Naar verwachting vindt de gemeentelijke herindeling van Weesp en Amsterdam plaats in 2022.

Wat verandert er voor Weespers?

Door goede afspraken te maken in het bestuurlijk akkoord zorgen Amsterdam en Weesp ervoor dat de gemeentelijke samenvoeging zo min mogelijk ingrijpt in het dagelijks leven van de Weespers en dat het unieke karakter van Weesp behouden blijft. Door aan de ene kant Weespers toegang te bieden tot de goede voorzieningen van Amsterdam en aan de andere kant de eigenheid van Weesp te bewaken door een sterk gebiedsgerichte manier van werken, zal de samenhang tussen de beide gemeentes versterkt worden zonder dat het karakter van Weesp wordt aangetast. Hierbij zullen de couleur locale van Weesp en de mogelijkheden van de Weespers om invloed uit te oefenen op hun leefomgeving centraal staan.

Wat verandert er voor Amsterdammers?

Amsterdammers zullen in de praktijk weinig merken van het samengaan met Weesp.

Blijft het gemeenteloket van Weesp bestaan?

Ja. In Weesp blijft een fysiek stadsloket met het huidige productaanbod behouden. Wel kan een inwoner van Weesp na de gemeentelijke samenvoeging ook bij elk willekeurig stadsloket in Amsterdam binnenlopen om bijvoorbeeld zijn paspoort aan te vragen.

Houdt het stadhuis van Weesp na de herindeling een publieke functie?

Ja. Goede dienstverlening aan burgers, ondernemers, instellingen en bezoekers van Weesp staat centraal. Het stadhuis van Weesp, het “Huis van Weesp”, blijft behouden en krijgt een maatschappelijke en culturele functie, gericht op leefbaarheid en de gemeenschap van Weesp. De collectie van de gemeente Weesp blijft daarin behouden.

Aan welk stadsdeel wordt Weesp toegevoegd?

Weesp wordt aan Amsterdam toegevoegd als 23e gebied. In het bestuurlijke akkoord dat beide colleges hebben afgesloten is opgenomen dat Weesp in de eerste periode na de herindeling nog niet wordt toegevoegd aan een stadsdeel en een zelfgekozen bestuur heeft. Zie ook het antwoord op de volgende vraag over de bestuurlijke vertegenwoordiging van Weesp.

Hoe gaat de bestuurlijke vertegenwoordiging van Weesp eruit zien?

Om een goede vorm van nabijheid van bestuur voor de Weespers te realiseren in de periode na de gemeentelijke samenvoeging, spreken Weesp en Amsterdam het volgende af:

  • Weesp krijgt een gekozen volksvertegenwoordiging in de vorm van een bestuurscommissie, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen.
  • De bestuurscommissie voor Weesp kiest uit haar midden een dagelijks bestuur, die binnen de stedelijke (beleids)kaders van Amsterdam eigen afwegingen en keuzes kan maken. De taken en bevoegdheden worden binnen de wettelijke kaders afgestemd op de Weesper context.
  • De bestuurscommissie van Weesp kan beschikken over een eigen (buurt)budget.
  • Het dagelijks bestuur van Weesp heeft een directe samenwerkingslijn met een van de collegeleden van Amsterdam.
  • Onderzocht wordt of de gemeentelijke samenvoeging met Driemond tot één gebied mogelijk is. Consultatie van de inwoners en Dorpsraad van Driemond over de wenselijkheid is noodzakelijk.
  • Weesp (al dan niet samengevoegd met Driemond) wordt tijdelijk een ‘stadsgebied’ en sluit nog niet aan bij een stadsdeel.

Het uitgangspunt is dat dit een pilot is die na drie jaar geëvalueerd zal worden om te bezien of de gekozen systematiek werkbaar is en daarmee de belofte van nabijheid van bestuur voldoende is ingevuld. De resultaten van de evaluatie worden betrokken bij de bestuurlijke doorontwikkeling van de stad en de integratie van Weesp binnen het bestuurlijk stelsel van Amsterdam.

Hoe kan ik mijn mening geven over de herindeling Weesp Amsterdam?

Tijdens de zienswijze periode, die liep van 7 februari tot en met 3 april, heeft iedereen zijn of haar mening kunnen geven over het herindelingsontwerp via een zienswijze. Deze periode is nu afgesloten.

Krijgt Weesp na de herindeling hetzelfde toewijzingssysteem als Amsterdam voor wat betreft het onderwijs?

Amsterdam en Weesp stellen vast dat de schoolbesturen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs verantwoordelijk zijn voor het plaatsingsbeleid en dat de gemeente daarin een adviserende en faciliterende rol heeft. Amsterdam en Weesp hopen dat de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in Weesp hierover in overleg treden met de Amsterdamse scholen verenigd in de vereniging OSVO. Amsterdam en Weesp vinden het belangrijk dat de Weesper kinderen die trajecten volgen in het kader van het passend onderwijs en/of het onderwijskansenbeleid van Weesp geen last ondervinden van de gemeentelijke samenvoeging, en willen daarom garanderen dat bestaande trajecten doorgang vinden.

Krijgt Weesp na de herindeling hetzelfde toewijzingssysteem als Amsterdam voor wat betreft woningen?

Weesp en Amsterdam spreken af dat er voldoende aandacht is voor alle Weesper woningzoekenden. Dit doen zij door de Weespers te garanderen dat binnen de sociale woningvoorraad van Weesp de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning van vergelijkbare kwaliteit, omvang en prijs gelijk blijft (dus niet meer en niet minder) dan die welke gemiddeld in de afgelopen periode van vijf jaar voor die Weesper woningzoekende gold binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Deze garantie wordt geleidelijk in acht jaar afgebouwd voor toekomstige Weesper woningzoekenden.

Blijft Weesp straks als stad wel bestaan? (Bebording, adressering, telefoonnummer, enz.)

Weesp behoudt haar stadsrechten en wordt stadsgebied genoemd. De naam Weesp blijft voor het gebied bestaan. Na de gemeentelijke herindeling zal wel te merken zijn aan de bebording, adressering, telefoonnummers, enz. dat Weesp onderdeel is van de gemeente Amsterdam.

Wat gebeurt er met de gemeenschappelijke regelingen waar Weesp nu bij aangesloten is?

Met de herindeling wordt Weesp onderdeel van de gemeente Amsterdam. Daarmee zullen Weesp en de Weespers in principe komen te vallen onder de gemeenschappelijke regelingen waarbij de gemeente Amsterdam is aangesloten. De Wet algemene regels herindeling bevat daarvoor een overgangstermijn (artikel 41 lid 4). De gemeentebesturen van Amsterdam en Weesp gaan na de vaststelling van het herindelingsontwerp in overleg met de besturen van de gemeenschappelijke regelingen over het precieze moment van de overgang en wat ervoor nodig is om de overgang voor Weespers en andere betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wanneer verlaat Weesp de gemeenschappelijke regelingen in de Gooi en Vechtstreek?

Voor de wettelijke taken geldt dat deze vanaf het moment van herindeling overgaan tenzij de wetgever anders bepaalt. Voor de niet wettelijke taken geldt de termijn van een half jaar na herindeling. Deze termijn kan verlengd worden met nog een half jaar.

Is de gemeentelijke herindeling een bezuinigingsmaatregel?

Vanuit de gemeenten Weesp en Amsterdam is geen sprake van een bezuinigingsmaatregel. Wel is het zo dat door de bezuinigingen die vanuit het Rijk zijn doorgevoerd Weesp nu de schaalvoordelen zoekt van Amsterdam om alle taken goed uit te kunnen voeren voor Weespers.