Herindeling: stap voor stap

Afbeelding

Lijst

De samenvoeging van de twee gemeenten is een zorgvuldig proces en neemt daardoor veel tijd in beslag. Het verwachte tijdspad in aanloop naar de herindeling is gebaseerd op het gebruikelijke tijdspad bij gemeentelijke herindelingen.

Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

 • De formele herindelingsprocedure begon nadat het herindelingsontwerp begin 2020 door de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp werd vastgesteld.
 • Het herindelingsontwerp heeft volgens de Wet algemene regels herindeling 8 weken ter inzage gelegen. In de periode van 7 februari tot en met 3 april 2020 kon iedereen zijn mening geven over het herindelingsontwerp via een zienswijze.
 • De colleges van B en W van beide gemeenten hebben de binnengekomen zienswijzen op het herindelingsontwerp beoordeeld en verwerkt in het herindelingsadvies, dat zij wederom hebben voorgelegd aan de beide gemeenteraden. Bij het herindelingsadvies komt een reactienota met reacties van beide colleges van B en W op de binnengekomen zienswijzen. De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hebben het herindelingsadvies op respectievelijk 19 en 27 mei 2020 behandeld. Na vaststelling door beide gemeenteraden wordt het herindelingsadvies eerst voorgelegd aan de provincie Noord-Holland.

Provinciale zienswijze

 • Na vaststelling door beide gemeenteraden wordt het herindelingsadvies eerst voorgelegd aan de provincie Noord-Holland.
 • Het college van gedeputeerde staten stuurt het herindelingsadvies met zijn zienswijze door naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Beoordeling regering

 • De minister van BZK beoordeelt het herindelingsadvies en bereidt een wetsvoorstel voor aan de ministerraad.
 • Dit gebeurt naar verwachting aan het eind van de zomer van 2020. Daarna gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Afdeling advisering van de Raad van State.
 • Na verwerking van eventuele opmerkingen van de Afdeling advisering kan het wetsvoorstel worden ingediend bij het parlement.

Parlementaire behandeling

 • Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het najaar van 2020 worden ingediend bij de Tweede Kamer waar eerst de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken zich over het wetsvoorstel zal buigen.
 • Het is bij herindelingswetsvoorstellen gebruikelijk dat de leden van deze commissie een hoorzitting houden in (een van) de betrokken gemeenten en vervolgens schriftelijke vragen stellen aan de minister van BZK.
 • Na beantwoording van de vragen volgt meestal een mondelinge behandeling door de voltallige Tweede Kamer (‘plenaire behandeling’), gevolgd door een stemming over het wetsvoorstel. Deze fase duurt waarschijnlijk tot het voorjaar van 2021.
 • Daarna volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Die neemt meestal minder tijd in beslag. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt, kan de regering het wetsvoorstel bekrachtigen en kan de herindelingswet in werking treden.

Hierna kunnen de formele voorbereidingen van de herindelingsverkiezingen beginnen. Amsterdam en Weesp hebben de minister van BZK verzocht om in het wetsvoorstel over de herindeling een uitzondering te maken op de wettelijk voorgeschreven data, zodat de herindelingsverkiezingen kunnen samenvallen met de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De herindeling zou dan kunnen ingaan op de dag waarop de nieuwe gemeenteraad op grond van de Kieswet voor het eerst bijeenkomt; in dit geval op 24 maart 2022.

Afbeelding