Herindeling: stap voor stap

Afbeelding

Lijst

De samenvoeging van de twee gemeenten is een zorgvuldig proces en neemt daardoor veel tijd in beslag. Het verwachte tijdspad in aanloop naar de herindeling is gebaseerd op het gebruikelijke tijdspad bij gemeentelijke herindelingen.

Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

 • De formele herindelingsprocedure begon nadat het herindelingsontwerp begin 2020 door de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp werd vastgesteld.
 • Het herindelingsontwerp heeft volgens de Wet algemene regels herindeling 8 weken ter inzage gelegen. In de periode van 7 februari tot en met 3 april 2020 kon iedereen zijn mening geven over het herindelingsontwerp via een zienswijze.
 • De colleges van B en W van beide gemeenten hebben de binnengekomen zienswijzen op het herindelingsontwerp beoordeeld en verwerkt in het herindelingsadvies, dat zij wederom hebben voorgelegd aan de beide gemeenteraden. Bij het herindelingsadvies komt een reactienota met reacties van beide colleges van B en W op de binnengekomen zienswijzen. De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hebben het herindelingsadvies op respectievelijk 19 en 27 mei 2020 behandeld. Na vaststelling door beide gemeenteraden wordt het herindelingsadvies eerst voorgelegd aan de provincie Noord-Holland.

Provinciale zienswijze

 • Na vaststelling door beide gemeenteraden werd het herindelingsadvies voorgelegd aan de provincie Noord-Holland.
 • Het college van gedeputeerde staten heeft het herindelingsadvies met zijn zienswijze vervolgens doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Beoordeling regering

 • De minister van BZK heeft het herindelingsadvies beoordeeld en heeft een wetsvoorstel voorbereid voor de ministerraad.
 • Daarna is het wetsvoorstel voor advies naar de Afdeling advisering van de Raad van State gegaan.
 • Na verwerking van opmerkingen van de Afdeling advisering is het wetsvoorstel ingediend bij het parlement.

Parlementaire behandeling

 • Het wetsvoorstel werd in het najaar van 2020 ingediend bij de Tweede Kamer.
 • De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben de mogelijkheid gekregen om schriftelijke vragen te stellen aan de minister van BZK.
 • Na beantwoording van de vragen volgde een mondelinge behandeling door de voltallige Tweede Kamer (‘plenaire behandeling’), gevolgd door een stemming over het wetsvoorstel. De Tweede Kamer heeft op 11 februari 2021 het wetsvoorstel herindeling Weesp Amsterdam aangenomen.
 • Daarna volgde de behandeling in de Eerste Kamer.
 • De Eerste Kamer heeft op 8 juni  2021 het wetsvoorstel herindeling Weesp Amsterdam aangenomen.
 • Vervolgens heeft de regering het wetsvoorstel bekrachtigd en is de herindelingswet in werking getreden.

Vervolgens zijn de formele voorbereidingen van de herindelingsverkiezingen begonnen. Amsterdam en Weesp hebben de minister van BZK verzocht om in het wetsvoorstel over de herindeling een uitzondering te maken op de wettelijk voorgeschreven data, zodat de herindelingsverkiezingen kunnen samenvallen met de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De herindeling gaat in op de dag waarop de nieuwe gemeenteraad op grond van de Kieswet voor het eerst bijeenkomt; in dit geval op 24 maart 2022.

Afbeelding