Weesp wordt gemeente Amsterdam: Bijeenkomst 30 september

Met ingang van 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam kent dan 7 stadsdelen en het stadsgebied Weesp. In het stadsgebied Weesp vormen lokaal gekozen vertegenwoordigers straks de bestuurscommissie Weesp.

Nu, een half jaar voor de fusie, zijn de voorbereidingen voor de verkiezing van die bestuurscommissie gestart. Wilt u meer weten over het bestuur van het stadsgebied Weesp, denkt u erover u kandidaat te stellen en wilt u weten hoe dat werkt? Sluit dan aan bij de online bijeenkomst op 30 september 2021.

Zo werkt het nu in Amsterdam

Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. De raad treedt op als volksvertegenwoordiger, stelt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente vast en controleert de uitvoering daarvan door het college van burgemeester en wethouders (college van B en W).

College van B en W
Het college van B en W voert het dagelijks bestuur over de stad en zorgt voor uitvoering van het beleid dat de gemeenteraad vaststelt. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Voorbeelden daarvan zijn: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand en de Wet milieubeheer.

Stadsdelen: dagelijks besturen en stadsdeelcommissies
De gemeenteraad en het college van B en W maken plannen en regels voor heel Amsterdam, dus straks ook voor Weesp. Bepaalde taken en bevoegdheden dragen zij over aan het bestuur van de stadsdelen, met name die gaan over de dagelijkse leefomgeving in de buurten van Amsterdam. Denk aan de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, het ondersteunen van bewonersinitiatieven, en het organiseren van sport, jongerenwerk en welzijnswerk in de buurt. Dat zal ook gebeuren bij het stadsgebied Weesp, dat een eigen bestuurscommissie en dagelijks bestuur krijgt.

Zo werkt stadsgebied Weesp straks in Amsterdam

Stadsgebied Weesp met een gekozen bestuurscommissie
Op 16 maart 2022 kunt u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad van Amsterdam en als u in het stadsgebied Weesp woont, ook voor de bestuurscommissie Weesp. Amsterdam bestaat dan uit 7 stadsdelen en stadsgebied Weesp.

Een stadsgebied is nieuw voor Amsterdam. De 11 leden van de bestuurscommissie Weesp worden rechtstreeks gekozen door de Weespers. Op hun beurt kiezen zij uit hun midden een dagelijks bestuur van 3 leden. De Weesper bestuurscommissie werkt binnen de (beleids-)kaders van Amsterdam en zal nauw samenwerken met andere stadsdelen, de gemeenteraad en het college van B&W van Amsterdam.

Het dorp Driemond valt nu nog onder het bestuur van stadsdeel Zuidoost, maar wordt toegevoegd aan het stadsgebied Weesp. Driemonders stemmen op 16 maart 2022 voor de bestuurscommissie Weesp en niet meer voor de stadsdeelcommissie Zuidoost.

Stadsgebied Weesp met een gekozen bestuurscommissie zorgt ervoor dat lokale afwegingen en beslissingen die van belang zijn voor de buurten in Weesp en Driemond ook hier genomen worden. Het is een bestuur dat dichtbij de bewoners staat, 1 van de kernwaarden die belangrijk is voor Weesp en de Weespers, en wat is opgenomen in het bestuursakkoord tussen Weesp en Amsterdam.

Verkiesbaar stellen voor de bestuurscommissie Weesp

Om zich kandidaat te stellen voor de bestuurscommissie Weesp moet u een lijst indienen, maar hoeft u geen lid te zijn van een politieke partij of vereniging. Verder gelden de volgende eisen:

  • Kandidaten wonen in Weesp of Driemond.
  • Kandidaten hebben de leeftijd van 16 jaar bereikt.
  • Kandidaten zijn ingezetenen van EU-lidstaten of hebben bij een nationaliteit uit een niet- EU-land 2 jaar onafgebroken in Nederland gewoond.
  • Kandidaten zijn niet uitgesloten van het kiesrecht en voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap van de raad, zoals opgenomen in artikel 36a van de Gemeentewet.

Verkiesbaar stellen kan tot maandag 20 december 2021.

Aanmelden digitale bijeenkomst 30 september?

Op 30 september 2021 vanaf 20.00 uur vindt er een digitale bijeenkomst plaats waarbij er meer informatie wordt gegeven over de bestuurscommissie en de relatie met het gemeentebestuur, en over de procedures rond de verkiezingen. U bent van harte welkom als u interesse heeft in deze onderwerpen, ook als u zich niet direct kandidaat wilt stellen voor de bestuurscommissie. Om u aan te melden stuurt u een e-mail naar: weespamsterdam@amsterdam.nl. U ontvangt dan een link om deel te kunnen nemen. Aanmelden kan 30 september nog tot uiterlijk 19.00 uur.
Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt in oktober nog een fysieke bijeenkomst georganiseerd in Weesp.

Meer informatie

Op de website: weesp.amsterdam.nl vindt u alle relevante documentatie en nieuws over de fusie met Amsterdam.
Heeft u vragen over de gemeenteraadsverkiezingen in Weesp? Stuur dan een e-mail naar: verkiezingen.weesp@amsterdam.nl.