Bewonersbijeenkomst 12 november in Weesp

De toekomst van het bestuur in Weesp

Sfeerverslag bijeenkomst Grote Kerk, 12 november 2019

In maart 2018 hebben de bewoners van Weesp zich via een referendum uitgesproken voor een samenvoeging met de gemeente Amsterdam. Nadat de gemeenteraden van Weesp en Amsterdam hiermee instemden, werd het startsein gegeven voor een ambtelijke fusie waarbij de ambtenaren van de gemeente Weesp op 1 juni 2019 in dienst kwamen bij de gemeente Amsterdam. Momenteel wordt toegewerkt naar een gemeentelijke samenvoeging, waarbij Weesp onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling zal niet eerder plaatsvinden dan 2022. Tot die tijd blijft Weesp een zelfstandige gemeente.

Nabijheid van bestuur

In de aanloop naar deze gemeentelijke herindeling is vaak de term ‘Nabijheid van bestuur’ gevallen. Wat verstaan Weespers hieronder? Wat vinden zij belangrijk dat wordt meegenomen in de onderhandelingen tussen de gemeente Weesp en de gemeente Amsterdam om te komen tot de juiste toekomstige bestuursvorm voor Weesp? Deze en andere vragen over de toekomst van het bestuur in Weesp kwamen aan de orde tijdens de openbare bijeenkomst op 12 november 2019. Zo’n 160 belangstellenden kwamen naar de Grote Kerk in Weesp om te luisteren en vooral om hun vragen te stellen.

Weesper identiteit

In het welkomstwoord door burgemeester Van Bochove wordt benadrukt hoe waardevol het is, dat Weespers zo begaan zijn met en betrokken zijn bij de toekomst van hun stad. In het land is veel belangstelling voor de manier waarop Weespers met elkaar dit traject doorlopen. Hij spreekt de hoop uit om op deze avond opnieuw veel informatie te kunnen geven, maar ook veel van de bezoekers te horen.

De Amsterdamse wethouder Groot Wassink dankt de aanwezigen voor de warme ontvangst in Weesp. Hij geeft aan dat de stem van de Weesper in de onderhandelingen richting een bestuurlijk akkoord onontbeerlijk is. “Wat geeft u ons mee? Hoe kunnen we samen de Weesper identiteit behouden? Al uw opmerkingen, zorgen, kansen en suggesties zijn welkom.”

Toekomstpanel

Het Toekomstpanel van Weesp is een groep betrokken Weesper inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. In 2017 hebben de pannelleden intensief meegepraat en meegedacht over de koers die Weesp zou moeten varen in de keuze naar een geschikte fusiepartner. De inbreng van het Toekomstpanel is destijds gebundeld in het rapport Weespers aan het Woord. Ook de 14 Weesper kernwaarden zijn mede op basis van de inbreng van het Toekomstpanel geformuleerd.

In de aanloop naar deze avond is aan het Toekomstpanel van Weesp opnieuw digitaal een aantal vragen voorgelegd. Ondanks het feit dat het Toekomstpanel bijna 2 jaar in ruste was, is de gemeente erg blij met de opbrengst van deze vragenlijst. Van de 156 ondervraagden heeft ruim de helft de vragenlijst volledig ingevuld. Deze vragen en antwoorden worden deze avond aan het publiek gepresenteerd.

  • Bekijk de presentatie door Tertium

Invloed houden

Na deze presentatie checkt de gespreksleider of het gevoel vanuit de zaal overeenkomt met de meningen van het Toekomstpanel. Waarop moet Weesp straks invloed houden? De zaal kan zich vinden in de uitkomsten en vult aan met onder andere:

  • het gemeenteloket moet open blijven
  • eigen zeggenschap over financiën
  • Weesp moet een goede stadskrant houden
  • een functie van het stadhuis voor publiek
  • evenwichtige verdeling van beschikbare woningen (jongeren/ouderen/enz.)
  • zelf bepalen bij welk stadsdeel Weesp aansluit

Onderhandelingen

Wethouder De Lange van de gemeente Weesp geeft aan dat op dit moment de onderhandelingen tussen Weesp en Amsterdam in volle gang zijn. “Deze onderhandelingen moeten leiden tot een bestuursakkoord. Het bestuursakkoord zal in december eerst aan de beide colleges en daarna aan beide gemeenteraden worden aangeboden. Dan komt er een hoop helderheid over bovenstaande aandachtspunten.” De punten die de aanwezigen voordragen, zijn erg herkenbaar voor de beide wethouders. “Ze zijn vrijwel identiek aan de punten die ook door de gemeenteraad van Weesp zijn aangedragen.”

Bestuurlijk stelsel

Aan wethouder Groot Wassink wordt de vraag gesteld waarom Amsterdam niet eerst de evaluatie van het eigen bestuurlijk stelsel afwacht, alvorens een akkoord te sluiten met Weesp. Hij geeft aan dat hij en wethouder De Lange voor Weesp sowieso een gekozen vertegenwoordiging voor Weesp voor ogen hebben en dat deze vorm voor Weesp hoe dan ook los zal staan van het bestuurlijk stelsel dat Amsterdam nu kent. “De bestuurlijke fusie tussen Weesp en Amsterdam is uitzonderlijk; dat vraagt ook om uitzonderlijke maatregelen.” De Amsterdamse wethouder laat weten dat de wettelijke kaders mogelijkheden bieden voor een gekozen vertegenwoordiging met eigen beslissingsbevoegdheid.

Budgetten

Op de vraag hoe dat dan zit met de budgetten die bij deze zeggenschap horen, antwoordt wethouder Groot Wassink dat hij zich kan voorstellen dat daar ook een zeker mate van geld bij hoort. “Dit is ook onderdeel van de onderhandelingen die op dit moment gaande zijn. Maar, uiteindelijk word je wel één Amsterdam, dus voor bepaalde zaken zullen ook Amsterdamse regels gelden.”

Mooi stadsdeel

Uit het Toekomstpanel en uit de zaal komen vragen over de mogelijke aansluiting van Weesp bij stadsdeel Zuidoost. “Kunt u ons garanderen dat we niet onder Zuidoost komen te vallen?” Hierover is wethouder Groot Wassink duidelijk: nee, dat kan hij niet. “Geografisch gezien is Zuidoost een logische gedachte en goede argumenten tégen Zuidoost zijn mijns inziens nog niet voorbij gekomen. Er zijn vergelijkbare voorbeelden te noemen zoals Sloten bij Nieuw West en veel kleine dorpen aan de bovenkant van Amsterdam die onderdeel werden van Stadsdeel Noord. Zuidoost is geografisch gezien een logisch idee dat je simpelweg niet enkel op basis van onderbuikgevoelens kunt uitsluiten.” Iemand in de zaal denkt dat Amsterdam meer aan imagebuilding van het stadsdeel zou kunnen doen. “Mensen vinden blijkbaar dat er iets mis is met Zuidoost.” De wethouder laat weten dat Zuidoost een mooi stadsdeel is, dat een flinke positieve ontwikkeling doormaakt.

Gemeenschappelijke regelingen

Met het oog op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt de vraag gesteld of de wettelijke kaders bekend zijn waarbinnen wij nu dialoog hebben. De bestuurders laten weten dat die helder zijn. “Op dit moment wordt per samenwerkingsverband bekeken hoe Weesp de bestaande samenwerkingsverbanden kan verlaten. Dit geldt ook voor de Wmo. Daarvoor zijn kaders vanuit de Rijksoverheid. Wij zijn ons ervan bewust dat deze overgang heel zorgvuldig moet gebeuren.”

Oor en oog voor alle Weespers

Door de bestuurders wordt benadrukt dat er oor en oog is voor álle Weespers. Wethouder De Lange: “In de regiegroep van de gemeenteraad zijn alle partijen vertegenwoordigd. Ook de partijen die in de aanloop naar de partnerkeuze een kritische houding hadden tegenover de keuze voor Amsterdam. Alle geluiden worden gehoord, gewogen en waar mogelijk meegenomen.”

Schaal en gewicht

Een bezoeker maakt tot slot de opmerking dat de 14 kernwaarden enkel gaan over wat we willen behouden in Weesp. Deze zouden volgens hem ook moeten gaan over zaken die we niet leuk vinden in Weesp. Bijvoorbeeld het gebrek aan slagkracht in het gesprek met grote partijen als NS, ProRail en Schiphol. Hierbij kan Amsterdam ons helpen. Inderdaad, vinden de wethouders: “In belangrijke regionale infrastructurele belangen kan de schaal en het gewicht van Amsterdam belangrijk zijn voor Weesp.”

Afsluiting

In de afsluiting van de avond neemt de burgemeester de aanwezigen even mee terug in de tijd. Hij memoreert aan de uitslag van het referendum en de keuze van Weesp voor een gemeenteraad die stabiel is ten opzichte van de vorige raadsperiode. “Een teken van vertrouwen. In dat vertrouwen zal de raad op basis van de 14 kernwaarden en al uw input de onderhandelingen zo goed mogelijk voor Weesp en de Weespers voeren"

"De gemeenteraad van Weesp heeft een belangrijke voorwaarde in het proces dat de komende periode plaatsvindt. Eerst wil men overeenstemming over een goed bestuurlijk akkoord, dan pas wordt er een besluit genomen over het herindelingsontwerp en daarmee de datum van fusie. In het bestuurlijk akkoord wordt in onderlinge afspraken vastgelegd hoe de kernwaarden van Weesp worden geborgd. Het herindelingsontwerp komt na besluitvorming door beide gemeenteraden ter inzage te liggen. De verwachting is dat eind januari/begin februari beide gemeenteraden hierover een definitief besluit zullen nemen.“

Alle aanwezigen worden hierna hartelijk bedankt voor hun actieve inbreng, openhartigheid, enthousiasme en steun.

Ideekaarten

Om nog een wens, suggestie, vraag, idee of zorg mee te geven aan de beide stadsbesturen, wordt aan bezoekers van de bijeenkomst de mogelijkheid geboden om een geschreven kaart achter te laten. 55 bezoekers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Alle vragen en opmerkingen zijn gebundeld in 'ideekaarten'. De antwoorden op de vragen vindt u bij Veelgestelde vragen.