Afbeelding

Amsterdam en Weesp gaan samen

De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp willen samen één gemeente vormen. Daarmee zal Weesp onderdeel worden van de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling zal niet eerder dan 2022 plaatsvinden. Tot die tijd blijft Weesp een zelfstandige gemeente.

Het bestuur van Weesp heeft geconcludeerd dat het niet langer zelfstandig op een goede manier kan voldoen aan de wensen en ambities van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Omdat er behoefte was aan meer bestuurskracht, sprak de gemeenteraad van Weesp zich daarom uit voor een samenvoeging met de gemeente Amsterdam. Dat besluit volgde op het referendum dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Weesp werd gehouden, waarbij 56,5% van de bewoners zich uitsprak voor een samenvoeging met Amsterdam.

De gemeente Amsterdam wil deze rol vervullen en neemt haar verantwoordelijkheid naar de bewoners van Weesp. Door aansluiting bij Amsterdam kan Weesp profiteren van de schaalvoordelen van een grote gemeente, maar de eigen identiteit behouden. Op 1 juni 2019 zijn de ambtenaren van de gemeente Weesp in dienst getreden bij de gemeente Amsterdam en is de ambtelijke fusie een feit.

Bestuurlijk akkoord

Over verschillende thema’s, gebaseerd op de 14 kernwaarden van Weesp, Kernwaarden- en opgavenprofiel Weesp (2017), zijn bestuurlijke afspraken gemaakt in het Bestuurlijk Akkoord Weesp - Amsterdam (PDF, 952 kB). Dit akkoord is een onderhandelaarsakkoord waarmee de colleges van Amsterdam en Weesp hebben ingestemd. Het akkoord is met aandacht en zorgvuldigheid tot stand gekomen en zorgt dat de afspraken over de identiteit en de belangen van de Weespers op een heldere en transparante manier worden beschermd na de gemeentelijke samenvoeging met Amsterdam.

Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

Waarom de herindeling noodzakelijk is, welke stappen er worden gezet om te komen tot de herindeling en hoe bewoners hierbij betrokken zijn, wordt allemaal uiteengezet in het Herindelingsontwerp Amsterdam - Weesp. Nadat de gemeenteraden van Weesp en Amsterdam hadden ingestemd met het herindelingsontwerp, heeft dit van 7 februari tot en met 3 april 2020 ter inzage gelegen en kon iedereen via een zienswijze zijn mening hierover geven. De colleges van B en W bedanken alle inzenders van een zienswijze. In overeenstemming met de wet Algemene regels herindeling (Wet arhi) zijn deze zienswijzen beoordeeld en -  indien nodig - verwerkt in het herindelingsadvies. Dit herindelingsadvies (PDF, 13 MB) is op respectievelijk 19 mei 2020 en 27 mei 2020 door de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp vastgesteld. Nu moet er nog een aantal stappen worden gezet om te komen tot een herindeling in 2022. Lees meer over die stappen en de verwachte planning in Herindeling: stap voor stap.


Afbeelding